Almanach Pastýři Noci 2014

Dne 11. 7. 2014 se křtil Almanach české poezie „Pastýři noci“ v Galerii Portheimka na Praze 5. Úvodním slovem zahájil křest pan Vladimír Stibor. Almanach pokřtili, dodali koření, pozvaní hosté: Miroslav Kovařík, Vratislav Podroužek. Hudebně doprovodil Mike Perry. Eva Hrubá (Ave Aburh) dramaticky přednesla báseň Cyklus „Bludiště. Zazněly básně všech osobně zúčastněných autorů (kolektivu) z úst křtících. Tímto děkuji panu V. Stiborovi za zařazení mých básní do almanachu. Je mi ctí být jeho součástí. Pastýři noci se oficiálně rozutekli do světa pást své verše. 

* On 11 7th 2014, baptized Almanac of Czech poetry "Shepherds Night" Portheimka Gallery in Prague 5 opening word started baptism Mr. Vladimír Stibor. Almanac baptized, they added spices, invited guests Miroslav Kovarik, Vratislav Podrouzek. Performance by Mike Perry. Eva Hrubá (Ave Aburh) gave a dramatic poem cycle "Labyrinth. There were poems of personally participating authors (collective) from the mouth of christening. I thank Mr. V. Stibor my poems for inclusion in the almanac. I am honored to be a part of it. Pastors night officially ran the world to feed his verses.

almanach Pastýři noci